फेक न्यूज - जैक नी दा? सी? ओस्ज़ुका ??

फेक न्यूज - जैक नी दा? सी? ओस्ज़ुका ??

विज्ञापन

इंटरनेट bez w?tpienia jest jednym z najwa?niejszych wynalazków ostatnich dekad। दोस्त?पी नीमल निओग्रैनिकज़ोनज प्रजेस्ट्रेजेनी इंफॉर्मेसीजेनेज डीएलए का?देगो सीज?ओविका टू को?, क्या सीजेगो लुड्ज़को ?? zd??y?एक सी? przyzwyczai?. W sieci mo?na znale ?? wszystko. जे?ली केटीओ? वाई, जेक स्ज़ुका? मैं याक वायबेरा? ते इनफॉर्मैकजे, które s? pewdziwe, to z pewno?ci? jest do?wiadczonym u?ytkownikiem, który w Internecie Widzia? जू? निजेदनो नीसेटी, जाक ना रज़ी वाई? kszo ?? osób korzystaj?cych z sieci nie wie jak odró?ni? rzetelne infomacje od tych नीप्रॉडज़िविच। जे?ली छोड्ज़ी ओ इंटरनेट कैसीनो, sprawa मज़ाक करने के लिए ?? प्रोस्टा वेज़िस्टकी इनफॉर्मैकजे पब्लिकोवने और लाइसेंसजोनोवानीच पोर्टलच मस्ज़? द्वारा? प्राउडज़िवे

W ostatnich latach coraz cz ??ciej s?yszy si? o tak zwanych नकली न्यूज़ैच, które dotycz? निज़विकल इस्तोनिच स्प्रॉ आई माज? ना सेलू पुस्ज़ेनी डब्ल्यू? वायट निएप्रॉड्ज़िवेज प्लॉटकी, क्‍टोरा नबीजे वेज?सिया ना स्ट्रोन?, ओग्ल?डाल्नो ?? इसे पुनः प्राप्त करें जैक विस्ट्रेजेक सी? प्रेजेड तकिम प्रक्रिया? Wystarczy zawsze post?powa? wed?ug kilku zasad, एक नकली समाचार वाला देश? द्वारा? समस्याम, sprawiaj?c, ?e इंटरनेट stanie सी? ओग्रोमन? स्कार्बेनिक? rzetelnej wiedzy, na której praktycznie zawsze mo?na si? ओपिएरा?.

जाकी सेल मेजर? नकली समाचार मैं सह डब्ल्यू ओगोले पॉवस्टाज ??

Nieprawdziwe सूचना पाउस्ताज? z ro?nych pobudek। निकीडी ज़्नुडज़ोनी इंटरनौटा वाईमी?ला सोबी तेओरी? मैं dla?artu udost?pnia j? w sieci, a miliony osób to „kupuj?". Coraz cz??ciej stosuje सी? जेडनाक डीज़िनफॉर्मैकज? w celach politycznych, czy do manipulwania rynkami na ca?ym ?wiiecie. वार्टो ज़्वोर्सी? उवाग ?, ई टर्मिन नकली समाचार जेस्ट स्टोसनकोवो एम? ओडी, एले डेज़िनफॉर्मैकजे स्टोसोवानो प्रैक्टिक्ज़नी ओड ज़ॉस्ज़े, ओ ज़ासच वोजेन आई ओकुपाकजी स्टोसोवानो इन? नज़्व? - प्रचार करना।

विज्ञापन

ओस्तात्नी रोक ओबफिटोवा? डब्ल्यू नीप्रॉड्ज़िवे इंफॉर्मैकजे ज़्वी?ज़ाने ज़ कोरोनावाइरसेम। रोक टेम्पू डब्ल्यू सीईसी मो?ना बाय? ओ प्रेज़ेज़ीटा? ओ ko?cz?cych सी? ज़ापासच जेडजेनिया, सह स्पोवोडोवा? ओ पैनिक?, एक मिलिओनी पोलाकोव पोबिग? ओ डू स्केलेपो विकुप्यवा? एम? के?, आरई?, मकरोन, कुकर और पपीयर टोलेटोवी। Wskutek tego rzeczywi?cie w sklepach mo?na by?o natkn?? सी? ना पुस्टे पो?की, एले टाइल्को प्रेज़ किल्का दनी, ए? दोजेचा? y अब दोस्तोवी। जी?ली ओगो? spo?ecze?stwa czuje सी? niepewnie w zwi?zku z danym wydarzeniem, to ch?onie wszelkie नकली समाचार, nie zadaj?c?adnych pyta?.

वार्टो प्रिज़िपोमनी? sobie tak?e pocz?tek pandemii, kiedy w Chinach - पॉट??nym pa?stwie, w którym?yje 1.400.000.000 osób wybuch?a nieznana zaraza। ए? 2000 przypadków ज़का? ई? dziennie, wiadomo?ci o trupach le??cych na ulicach oraz w?adzach, które w क्रूरतापूर्ण sposób likwiduje ogniska koronavirusa। Wtedy wiele osób w to wierzy?oi kiedy koronawirus pojawi? सी? डब्ल्यू पोल्से, डब्ल्यू रो?निच केआर?गच वाईबच?एक पैनिका। डिज़िसियाज, किडी डब्ल्यू पोल्से डोचोड्ज़ी? ओ जू? क्या ठीक है?ओ ३०,००० ज़का? ई? dziennie iz तेज perspektywy spojrzy si? ना ते इनफॉर्मैकजे, तो ना ट्वर्जी पोजावी सी? जेडीनी यू? मिच पोलिटोवानिया।

डब्ल्यू जाकी? स्पोसोब ज्वेरीफिकोवा? इंफॉर्मैकजे जेड मेडिओव?

Warto zaznaczy?, ?e नकली समाचार nie tylko समस्या dotycz?cy Internetu के लिए। क्या कोई जानकारी नहीं है? नाटक ?? कॉडज़िनी डब्ल्यू डॉवल्निच मेडियाच। Jednak w Internecie naj?atwiej jest je zdemaskowa?.

  1. पोडवोज्ना वेरीफिकैज - का? डी? सूचना पॉविनो सी? ज्वेरीफिकोवा? w przynajmniej dwóch ?ród?ach. क्या? पोडॉन? infomacj?, znaczy के लिए, ई मो? ई द्वारा? ओना प्रावद्ज़िवा। W tym przypadku warto zwróci? tak?e uwag?, czy infoacje podawane w dwóch wybranych ?ród?ach nie s? डू सिबी ज़ा बार्डज़ो पोडोबने। जे?ली टेक जेस्ट, टू मो? ई ओज़्नाज़ा?, ई रेडैक्टर पो प्रोस्टु दा? सी? नाबरा? मैं व्यकोर्ज़िस्टा? नकली समाचार, ?eby zaprezentowa? अभी इसमें? ना स्विम पोर्टलु।
  2. कज़ुजनो ?? – dzisiejsze नकली समाचार? bardzo cz?sto przedstawiane w bardzo profesjonalny sposób, co spravia, ?e pod?wiadomie wierzy si? हम wszystkie zawarte डब्ल्यू निम सूचना। W tym miejscu nale?y by? po prostu czujnym i zastanowi? सी ?, सह ऑटोर समाचार chce osi?gn ?? मैं czy wiadomo ?? नी ज़वीरा फ़्रेग्मेंटु, który wyró?nia si? जेड ओगो? यू - एनपी। प्रोमोनी जकीज? फर्मी, हमें?उगी लब उत्पाद।
  3. तर्क — ka?dy cz?owiek zawsze powinien umie? ज़दावा? पाइटानिया नवेट जे?ली केटीओ? म्यू opowiada rzecz oczywist?. Czy przeczytana wiadomo ?? एक जाकी? कोंक्रेटने इनफार्माकजे? Czy podano konkretne liczby, daty i statystyki? ओराज़ को नजवा?नीजस्ज़े - डलक्ज़ेगो डोज़? ओ डू तकिएज सितुएकजी?

Ciekawym przyk?adem wiadomo?ci, która by? मो? ई जेस्ट नकली न्यूजम मैं प्रावोडोपोडोबनी निगडी नी उडा सी? तेगो udowodni ?, जेस्ट स्प्रवा जी? ओ? नेज ओस्टैटनियो कैटास्ट्रोफी स्मोल? स्कीज। Pewne ugrupowania twierdz ?, ई द्वारा? ज़ामाच के लिए, aw समोलोसी वायबुच? ए बॉम्बा आई ऑस्कर? एजे? ओ रोसजान को। वाई? kszo ?? osób s?dzi jednak, ?e katastrofa by?a wynikiem serii zaniecha? पो स्ट्रोनी पोल्स्कीज आई पॉडज?सीआईयू डेसीजजी ओएल?डोवानीयू डब्ल्यू निजविकल ट्रुडनिच वारुनकैच। क्या प्रौडी नजपेउनीज निक्ट जू? नी डोज्डज़ी, एले वार्टो ज़्वोर्सी? उवाग? ना जेडन फैक्ट। का?दा सिन्नो ?? मा जाकी? cel, który najcz ??ciej wychodzi po jakim? कज़ासी Min??o 11 lat od tego zdarzenia, a Rosja nic na tym nie ugra?a. Gdyby ewentualny zamach zosta? odkryty, mog?oby doj ?? क्या वोज्नी ना स्केल? ?वायतो?. Czy W?adimir Putin ryzykowa? by tak bardzo tylko dlatego, ?eby zabi? polskich przedstawicieli, nie czerpi?cz tego?adnych korzy?ci? Ka?dy powinien sobie sam odpowiedzie? पायटानी के लिए।

अभी तक कोई वोट नहीं
कृपया प्रतीक्षा करें ...
विज्ञापन
विज्ञापन